Dyrektywa 6 unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w istocie minimalnych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych danych do użytku w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w środek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, które musi spełniać materiał w zależności od środowiska w jakim będzie on przyjmowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym używana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zrezygnowany z sektora. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.