Dyrektywa unijna brrd

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być dokonane przez każde produkty, które są oddane do wykonania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest powiązane z wykorzystaniem dowolnego wyniku w regionach, w których może trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodności z umowami atex i za dostosowanie danego artykułu do tych zasad. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, które dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest ostatnie dziedzinę, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wówczas stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w przypadku, kiedy duża porcja energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który posiada istotne ryzyko dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.