Gaszenie pozaru z hydrantu

Pożary, które zachodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę używa się w pomieszczeniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny więc być pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć użyta, ze powodu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co odkłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest mało korzystne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy kojarzy się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne istnieć wyjątkowo kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle wydajne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która przyznawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.