Obowiazek prowadzenie ewidencji odpadow

Każdy przedsiębiorca, w zasada obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz indywidualne urządzenia, których wartość w okresie ich kupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych a musi on żyć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w jakim stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie istnieć robiona w książce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej przeprowadzenia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.