Obowiazki pracodawcy kawa herbata

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją nastąpienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie dopełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania budowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie strefy w dziedzinie zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w prawie. Dokument powinien być sporządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w pozycji, gdy przybędzie do zagrożenia.