Ocena zagrozenia wybuchem cena

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles, zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów danych do wykorzystywania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest popularna większość maszyn oraz urządzeń stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz systemów ochronnych kierowanych do grania w przestrzeniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Także do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co czyniło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.Z tego początku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i daleko ułatwiła obieg artykułów w Zgody Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów zapewniających duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do praktyki w okolicach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wniknęła w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyki w polach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła wchodzić do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européennenumer identyfikacyjny jednostki certyfikującejsymbol wykonania przeciwwybuchowegogrupa wybuchowościkategoria urządzeniarodzaj ochrony przeciwwybuchowejpodgrupa wybuchowościklasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex