Tamy przeciwwybuchowe

Niektóre stanowiska pracy są mocno zagrożone wystąpieniem wybuchów, co ma niemały problem powiązany z bezpieczeństwem osób leżących na poszczególnym obszarze. Atmosfera wybuchowa może pojawić się w takich miejscach pracy, w których spore części pyłów, gazów palnych lub mieszaniny powietrza są produkowane, magazynowane lub też przetwarzane w obecności tlenu. Dotyczy to zakładów przemysłu drzewnego, elewatorów zbożowych, drukarni, zakładów chemicznych, lakierowni, cementowni, młynów, czy same elektrociepłowni.

W takich mieszkaniach niezbędna jest wówczas analiza ryzyka wybuchu, czyli kompleksowa ocena ryzyka wybuchu. Ogranicza się więc ze dobrym wejrzeniem i doświadczeniem instalacji, używanych mieszanin oraz substancji oraz będących procesów. Kluczowe istnieje wyjątkowo dokładne określenie możliwości wystąpienia źródeł zapłonu, prawdopodobieństwa i przyszłego czasu pojawiania się atmosfery wybuchowej. Niezwykle istotnym składnikiem jest i ustalenie przewidywanych rozmiarów oraz skutków danego wybuchu.
Analiza ryzyka wybuchu, po fazie zbierania wszystkich informacji dotyczących oceny ryzyka, wysyła do ustalenia konkretnej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej, której wdrożenie pozwala ograniczyć albo więcej zupełnie zapobiec możliwościom rodzenia się atmosfer wybuchowych i zapewnia ograniczenie nielubianych i szkodliwych efektów wybuchu.
Dokładne zalecenia powiązane z zastosowaniem organizacyjnych oraz technicznych środków znacznie redukujących ryzyko wybuchu powinno być charakter dokładnie opracowanej dokumentacji i zamykać konkretną koncepcję ulepszenia poziomu bezpieczeństwa wybuchowego, wraz z weryfikacją już zastosowanych systemów chroniących przed wybuchami.
Analiza ryzyka wybuchu ma więc elementarny dokument, obowiązujący w wszelkim miejscu pracy zagrożonym robieniem się atmosfer wybuchowych.