W sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych

Każdy właściciel prowadzący działalność, w której stanowi zagrożenie wybuchem odpowiedzialny jest do przygotowania dokumentu zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem. Wymóg taki wynika przede wszystkim z rozporządzenia którym jest Ustalenie Ministra Gospodarki, Działalności oraz Metody Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracowników na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Jednocześnie należy zauważyć, że niniejszy obowiązek do polskiego prawa został wprowadzony poprzez tak zwaną Dyrektywę nowego rozwiązania, czyli ATEX137. Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem pragnie być stworzony jeszcze przed przystąpieniem działalności. W przypadku kiedy miejsce pracy czy same dania potrzebne do robienia pracy zostaną w wysoki sposób zmienione (rozbudowane bądź te przekształcone) taki też dokument musi zostać poddany przeglądowi. Podstawowym celem tworzenia takich certyfikatów jest przede każdym ochrona pracowników, którzy pracują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Niniejszy dokument ma skłaniać pracodawców do przeciwdziałania produkowaniu się atmosfery wybuchowej. Jej sensem istnieje i zapobieganie samemu początkowi. Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem musi być wykonany wszędzie tam, gdzie na znaczeniu pracy jest możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, na dowód tam, gdzie są takie podstawy jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami lub jeszcze parami. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien mieć takie porady jak: -informacje ogólne, w jakich powinny się znaleźć oświadczenia a także terminy dotyczące dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, -informacje szczegółowe, w porządek których wchodzi ocena zagrożenia a też ryzyka wybuchu, sposoby zapobiegania i zmniejszania takiemu wybuchowi, ochrona przed jego skutkami, -informacje uzupełniające, takie jak protokoły, świadectwa. Na wynik należy wspomnieć, iż dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem prawdopodobnie istnieć zintegrowany z analizą ryzyka.